Wat is passend onderwijs?

Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig op school om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Passend onderwijs

SWV_Stromenland_Piramide

Op welke ondersteuning kan mijn kind rekenen?

Elke school heeft een gereedschapskist, we noemen dat de basisondersteuning, waarmee ze kinderen die net iets meer nodig hebben, kunnen ondersteunen. Deze basisondersteuning is er voor alle kinderen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie of dyscalculie of hoogbegaafdheid. Vaak is deze ondersteuning voldoende om de basisschooltijd goed te doorlopen. Samenwerkingsverband Stromenland helpt scholen door aanvullende basisondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld door de (kortdurende) inzet van ondersteuners passend onderwijs. Dit zijn gespecialiseerde professionals. Zij geven advies en begeleiden leerkrachten, intern begeleiders en leerlingen in de praktijk.

Meer weten over de afspraken die we binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt over de basisondersteuning? Check onze notitie Basisondersteuning.

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning onvoldoende. Dan moet er een andere oplossing komen. Het liefst op de eigen school of in de buurt van de eigen school. Samen met de ouders en specialisten uit het samenwerkingsverband bekijkt de school dan wat een kind nodig heeft. De intern begeleider van de school kan dan een zogenaamd onderwijsarrangement bij het samenwerkingsverband aanvragen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de inzet van een Ondersteuner Passend Onderwijs die de leerkracht en het kind op school tijdelijk begeleidt. Of er gaan financiële middelen naar de school waarmee school bijvoorbeeld een onderwijsassistent kan inzetten.

Bovenschoolse voorzieningen
Bovenschoolse voorzieningen zijn arrangementen die georganiseerd worden in groepsverband. Kinderen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte komen gedurende een bepaalde periode in deze voorziening. Een voorbeeld hiervan is de Tussenvoorziening Dubbel Bijzonder.

Lukt het niet om op de reguliere school passend onderwijs te bieden, omdat uw kind speciale of intensieve begeleiding nodig heeft? Dan kan het (tijdelijk) naar een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O). Hiervoor geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Let op: U kunt uw kind niet zelf aanmelden op het S(B)O. Dit gaat altijd via de school van uw kind. Hoe het aanvragen van een TLV werkt? Dat leest u hier.

Het uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk onderwijs krijgen in het reguliere onderwijs. Daarom streven we ernaar dat kinderen in het speciaal (basis)onderwijs – waar mogelijk en zo nodig met extra ondersteuning – weer terugkeren naar een reguliere school in de eigen omgeving. Bij een (mogelijke) terugplaatsing biedt ons samenwerkingsverband ondersteuning. Samen met ouders en de S(B)O school kijken we naar een passende vervolgschool voor het kind.

Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.