Onze organisatie

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs? Het klinkt abstract. Daarom hebben we een animatiefilm gemaakt van een kleine twee minuten. Daarin wordt uitgelegd waarvoor je bij Stromenland terecht kunt. Ik nodig u graag uit het filmpje te bekijken. Dan weet u wie we zijn.

Samenwerkingsverband Stromenland is een stichting waarin 20 besturen en 154 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een bestuurder.

Het werkgebied van Stromenland is groot, daarom is het opgedeeld in vier platforms met aan het hoofd van elk plaform een platformcoördinator. De platformcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs binnen hun platform. Elk platform heeft een bestuurlijk overleg en daarnaast een eigen Commissie Toelaatbaarheid die de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs beoordeelt.

Elk platform werkt met eigen onderwijsondersteuners die zijn verbonden aan de scholen. Zij dragen kennis over aan collega-professionals in de school. En ze ondersteunen en begeleiden leerkrachten en leerlingen.

De centrale coördinatie van alle werkzaamheden doet het bestuursbureau van Stromenland. Het bestuursbureau faciliteert en coördineert. Het bestuursbureau ondersteunt ook de Stromenland-regio’s. De contactgegevens vind u hier.

Samenwerkingsverband Stromenland heeft naast een bestuurder ook een Deelnemersraad (het overlegorgaan van de schoolbesturen), een Ondersteuningsplanraad (voor de medezeggenschap) en een Raad van Toezicht.

Bestuur

Het bestuur van Stromenland functioneert als stichtingsbestuur. Onze bestuurder per 1 oktober 2021 is Bas Wesseldijk MSc. Hij geeft richting (beleidsvaststelling) en heeft als één van de belangrijkste opdrachten ‘beleidsbewaking’.

Het bestuursreglement ligt ter inzage op het bestuursbureau van Stromenland.

Bas Wesseldijk: bestuurder bij Samenwerkingsverband Stromenland

Mijn naam is Bas Wesseldijk en per 1 oktober 2021 ben ik de nieuwe bestuurder van Stromenland. Ik ben 35 jaar oud en woon samen met mijn vriendin en 2 (bijna 3) jonge kinderen in deze regio. Opgegroeid in een echt ‘onderwijsgezin’ waar het aan tafel vaak ging over kinderen die niet meer mee konden komen in het reguliere onderwijs, was het voor mij een logische keuze om onderwijskunde te gaan studeren aan de Radboud universiteit.  Na mijn studie heb ik eerst een aantal jaar in de consultancy gewerkt en was ik o.a. betrokken bij de inrichting van verschillende samenwerkingsverbanden.

De afgelopen 5 jaar was ik directeur-bestuurder van SWV PO de Meierij. Een regio die grote stappen heeft gezet richting inclusiever onderwijs. Ook landelijk ben ik als bestuurslid van het netwerk LPO betrokken bij dit belangrijke thema. Het doel van de inzet op inclusiever onderwijs is dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Wanneer diversiteit op school de norm wordt, is daarmee een fundament gelegd voor meer inclusieve samenleving.

Het is begrijpelijk dat sommige professionals aangeven dat de route naar inclusiever onderwijs (te) veel van hen vraagt. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn over de gezamenlijke maatschappelijke opdracht en dat er binnen ons samenwerkingsverband nog veel te winnen is als het gaat om inclusiever onderwijs. Er is geen simpel model om dat te bereiken. Het vraagt om maatwerk per school, dorp, stad en regio. Dit is alleen mogelijk als we goed met elkaar in gesprek blijven en de samenwerking verbeteren met onze partners van gemeenten, jeugdzorg en kinderopvang.

De stappen die we de komende jaren gaan zetten, moeten als doel hebben dat meer kinderen samen naar school kunnen, maar ook dat de druk op de scholen wordt verlaagd en de professionals zich voldoende gesteund voelen. Ik kijk er naar uit om de komende jaren die complexe maar relevante opdracht samen vorm te geven.

Een overzicht van mijn hoofd- en nevenfuncties vindt u hier: Nevenfuncties bestuurder

Bas Wesseldijk

SWV_Stromenland_organisatiestructuur_platforms

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt (conform de statuten Stromenland) toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht naar eigen inzicht het Bestuur.

Samenstelling

De raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:
Jan Wiegers (voorzitter)
Hans van Daelen
Mariëtte Haasen
Greet Theunissen
Stefan Jansen

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de huidige hoofd- en nevenfuncties van onze leden van de Raad van Toezicht vindt u hier: hoofd- en nevenfuncties raad van Toezicht Stromenland

Ambtelijk secretaris

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door de managementassistent van het Bestuur. De functie wordt vervuld door mevrouw C.M. (Cathelijn) Lansu.
Mailen kan naar: info@stromenland.nl

Alle reglementen nalezen?