Vraag en antwoord

Heeft u vragen over passend onderwijs en staat uw vraag er hieronder niet bij? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag over welke ondersteuning mogelijk is? Overleg dan altijd eerst met uw school. Zij kunnen u daar het beste een antwoord op geven. Daarnaast beschrijft elke school in het schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school of in de schoolgids.

De rol van de gemeente als het gaat om passend onderwijs is beperkt. De gemeente gaat over jeugdhulpverlening, leerlingenvervoer en leerplicht. We werken intensief samen op deze relevante terreinen. Heeft u hier meer vragen over, neem dan contact met ons op.

De school is verantwoordelijk om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. We noemen dat de zorgplicht van de school. Het samenwerkingsverband helpt de scholen hierbij, door ervoor te zorgen dat scholen de juiste tools en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het samenwerkingsverband gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school en over de toelating tot speciaal (basis)onderwijs.

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring heeft een leerling nodig om naar het S(B)O te kunnen gaan.

Kinderen die (tijdelijk) naar het speciaal (basis)onderwijs gaan hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Schoolbestuur vraagt TLV aan
Een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO is wettelijk verplicht en wordt door het schoolbestuur aangevraagd. Natuurlijk overlegt de school eerst met de ouders en met andere deskundigen hierover, bijvoorbeeld met een orthopedagoog of schoolarts. In de aanvraag staat duidelijk waarom de leerling niet op de eigen school kan worden begeleid.

Commissie geeft TLV af
Een school(bestuur) vraagt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij De Commissie Toelaatbaarheid van het eigen platform. Deze commissie beoordeelt of de TLV kan worden afgegeven. De platformcoördinator is voorzitter van De Commissie Toelaatbaarheid, en verder bestaat deze uit gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen). De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door twee gedragswetenschappers uit deze commissie, die onafhankelijk van elkaar hun advies geven aan de voorzitter van De Commissie Toelaatbaarheid.

Stromenland geeft TLV af
De commissie toelaatbaarheid neemt de beslissing over de afgifte van de TLV en geeft de beslissing door aan de aanvragende school en aan de ouders.

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Is dit niet voldoende en heeft een leerling nog meer ondersteuning nodig? Dan is er speciaal onderwijs (SO). Scholen voor speciaal onderwijs hebben expertise op het gebied van leren, gedrag, taalspraak, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.

Voor een verwijzing naar het S(B)O is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Let op: u kunt uw kind niet zelf aanmelden op het S(B)O. Een onafhankelijke commissie (Commissie Toelaatbaarheid) beoordeelt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. Deze commissie wijst ook de aanvraag toe. Elk platform binnen Stromenland heeft een eigen Commissie Toelaatbaarheid (CT). Er is ook een Centrale Commissie Toelaatbaarheid (CCT). Deze commissie behandelt de aanvragen TLV-hoog (bij meer intensieve of complexe ondersteuningsbehoeften) van alle platforms binnen Stromenland.

Ouders kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is doorgaans de eigen leerkracht en/of de intern begeleider. Als de eigen school er niet uit komt, kan deze een beroep doen op de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband krijgt middelen van het Rijk om passend onderwijs mogelijk te maken. U hoeft als ouder dus niets extra’s te betalen.

Is uw kind hoogbegaafd dan zijn er verschillende mogelijkheden. Vanuit het Rijk krijgen we hier ook extra geld voor. We hebben vanuit het Rijk de opdracht om aandacht te besteden aan hoogbegaafdheid. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft, komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente voor vervoer. Met de toelaatbaarheidsverklaring gaat u zelf naar de gemeente toe om de vergoeding te regelen. Voor meer informatie, neem contact op met uw gemeente.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen over uw kind. Dit is vastgelegd is ons privacyreglement dat voldoet aan de wetgeving AVG. School informeert u altijd wanneer en welke informatie over uw kind naar het samenwerkingsverband wordt verstuurd. Om de gegevens van uw kind veilig uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband maken we gebruik van een beveiligd systeem: Kindkans. Mocht het daarnaast nodig zijn privacygevoelige informatie per mail te versturen dat gebeurt dit vanuit het samenwerkingsverband altijd via een beveiligd mail systeem, Zivver.